Informacja o Federacji Pogańskiej

Federacja Pogańska istnieje od 1971 roku. Wydaje czasopismo „Pagan Dawn” („Pogański Świt”) wcześniej wydawane od 1969 pod nazwą „Wiccan”. Od tego czasu kwartalnik rozrósł się i obecnie ma ponad 10.000 czytelników. Fakty te sprawiają, że Federacja Pogańska jest jedna z największych i najstarszych organizacji tego typu w Europie.

Pierwotnym celem było powołanie organizacji na rzecz kampanii, która aktywnie miała przeciwstawiać się ignorancji i negatywnym postawom towarzyszącym pogaństwu, które były silne w Wielkiej Brytanii i które oczywiście istnieją w różnych formach do dzisiaj.

Zasadniczym celem było stworzenie sieci osób podobnie myślących i mających te same cele. Kolejnym celem było umożliwienie dzięki Federacji Pogańskiej nawiązywanie kontaktów pomiędzy poganami, tak aby możliwa stała się wymiana poglądów, spotkania i rozmowa. Ogólnokrajowa sieć obejmująca obecnie ponad 40 Regionalnych Koordynatorów i licznych lokalnych działaczy sprawia, że członkowie mogą się spotykać i pracować razem dla korzyści pogaństwa jako całości.

Te dwie funkcje są nadal dominujące ale ewoluowały wraz ze zmieniającymi się czasami. Nadal nie jest łatwo „ujawnić” się jako poganin ale kilka dekad temu było to praktycznie niemożliwe. Ta zmiana w odbiorze, która dokonała się także dzięki Federacji Pogańskiej pozwala nam uczynić duży krok w kierunku bardziej aktywnego i jawnego celebrowania pogaństwa.

Trzy zasady członkostwa

Federacja Pogańska nie istnieje w celu promowania jednego aspektu bądź ścieżki pogańskiej. Nie rości sobie także pretensji do reprezentowania wszystkich pogan. Istnieje raczej jako organizacja skupiająca członków wywodzących się z różnych nurtów. Wszyscy poganie powyżej 18 lat są mile widziani, niezależnie od tego jaką pogańską ścieżką podążają. Jednakże powinni utożsamiać się z trzema zasadami, które nadają Federacji wspólny cel na którym się skupia:

1. Miłość i braterstwo z Naturą. Cześć dla siły życiowej i wiecznie odnawiających się cykli życia i śmierci.

2. Pozytywna moralność, w której jednostka jest odpowiedzialna za odkrywanie i rozwój swojej prawdziwej natury w harmonii ze światem zewnętrznym i społecznością. Zasada ta często jest wyrażana jako „Czyń swoją wolę, dopóki nikogo nie krzywdzisz” .

3. Uznanie boskości, która wykracza poza podział na płeć, honorujące zarówno żeński, jak i męski aspekt bóstwa.

1. Love for and Kinship with Nature. Reverence for the life force and its ever-renewing cycles of life and death.

2. A positive morality, in which the individual is responsible for the discovery and development of their true nature in harmony with the outer world and community. This is often expressed as “Do what you will, as long as it harms none”.

3. Recognition of the Divine, which transcends gender, acknowledging both the female and male aspect of Deity.

Działalność.

Poza doroczną Krajową Konferencją w Londynie, na która przybywa ok. 2500 osób, Federacja Pogańska aktywnie rozwija wsparcie i organizuje wydarzenia w całej Wielkiej Brytanii. W wielu regionach odbywają się obecnie lokalne doroczne konferencje. Większość regionów posiada własne gazety dzięki który członkowie są informowani o lokalnych wydarzeniach. Istnieje także wiele mniejszych wydarzeń takich jak spotkania, grupowe dyskusje, warsztaty, pikniki, wycieczki autokarowe do ważnych dla pogan miejsc w celu dostarczenia członkom wiedzy o pogaństwie oraz w celu spotkania z ludźmi podobnie myślącymi.

Poważna kampania trwa nadal. W ramach Federacji Pogańskiej działa sekcja przeciw zniesławieniom, która usiłuje bronić pogaństwa przed znieważaniem i przedstawianiem fałszywego obrazu przez media. Sekcja ta także walczy z dyskryminacją pogan przez władze. Jako źródło informacji, Federacja Pogańska zajmuje się każdego roku setkami zapytań z radia, telewizji, gazet i magazynów, udzielając dokładnych i kompetentnych informacji.

Federacja Pogańska nie ogranicza się w swojej działalności do biernego przekazywania wiedzy na temat pogaństwa. Również podejmuje aktywne działania zmierzające do osiągnięcia założonych celów. Dzięki temu pogaństwo jest uznawane za prawdziwą religię w „Religie w Wielkiej Brytanii”, spisie Brytyjskiej Sieci Kontaktów między Religiami. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych również uznało Pogaństwo za religię, której członkowie maja prawo do duchowego wsparcia na równi z innymi religiami. Mamy obecnie kilka osób odwiedzających więźniów. Podobne posługi duszpasterskie są wykonywane przez pogan w szpitalach. Tworzy to pożyteczny precedens dla współpracy z innymi agendami rządowymi.

Pracujemy na rzecz zwycięstwa akceptacji prawa pogan do wyznawania swojej wiary w sposób wolny od dyskryminacji. We wszystkich tych wysiłkach Federacja Pogańska promuje rzetelną wiedzę o pogaństwie i pracuje na rzecz tolerancji, szacunku i wzajemnego zrozumienia.

W dniu 28 czerwca 2007 r. Rozpoczął działalność oddział polski Międzynarodowej Federacji Pogańskiej. Cele jakie sobie postawił są praktycznie takie same jak cele całej Międzynarodowej Federacji Pogańskiej. To co różnicuje, to chęć pracy przede wszystkim na rzecz społeczności pogańskiej w Polsce. Także ważnym celem jest umożliwienie polskim poganom poznawania nurtów pogańskich i pogan mieszkających w innych krajach. Jest to możliwe dzięki ogromnemu doświadczeniu i szerokim kontaktom jakie Federacja Pogańska wypracowała przez lata swojego istnienia.

Przesłanie Koordynatora Międzynarodowego

Serdecznie witam,

Nazywam się Morgana. W 1997 wraz z Lady Bara zostałam pierwszym Krajowym Koordynatorem w Holandii. Członkiem Federacji Pogańskiej jestem od wczesnych lat osiemdziesiątych.

W lipcu 1999 roku poproszono mnie o objecie funkcji Koordynatora Międzynarodowego. W poprzednich dwóch latach nasz wcześniejszy Koordynator Międzynarodowy Tony Kemp doprowadził do utworzenia pełnych życia zagranicznych okręgów Federacji Pogańskiej. W wielu krajach odbywaja się obecnie regulrne spotkania, podczas których poganie wszystkich tradycji mogą się spotykać na gruncie towarzyskim i dyskutować. W 1999 r. W Bielfeld w Niemczech odbyła się pierwsza Europejska Konferencja Federacji Pogańskiej. Spodziewamy się, że to jest nowa tradycja. Która będzie kontynuowana w następnych latach.

Jednym z głównych celów Federacji Pogańskiej jest umożliwienie poganom nawiązywania kontaktów. Oczywiście cel ten także ważny w dla Międzynarodowej Federacji Pogańskiej. Wraz z nadejściem internetu i upowszechnieniem się poczty elektronicznej stało się to o wiele łatwiejsze w skali całego świata. Ważne jest jednakże aby możliwe były kontakty pomiędzy poganami w skali poszczególnych krajów i w ich własnych językach.

MFP próbuje działać na obu płaszczyznach. Z jednej strony komunikujemy się w skali międzynarodowej używając języka angielskiego jako wspólnego a na poziomie lokalnym tworzymy siec kontaktów w różnych lokalnych językach. Uruchomiliśmy dwie listy dyskusyjne dla członków MFP. Pierwsza służy głównie jako miejsce dawania ogłoszeń. Druga jest bardziej listą dyskusyjną. Mamy nadzieję, ze członkowie, którzy są bardziej izolowani przyłącza się i będą się cieszyć z kontaktów.

Na poziomie lokalnym – w wielu krajach działają Koordynatorzy Krajowi prowadzący regularne biuletyny, informujące o wydarzeniach interesujących dla członków MFP w tym informacje o lokalnych spotkaniach. W większości krajów o dużej liczbie członków MFP są obecnie także prowadzone strony internetowe zawierające informacje dostarczane przez Federację Pogańską i tłumaczone na lokalne języki.

MFP jest także interesująca dla często podróżujących pogan w w związku z tym przebywających w różnych krajach lub mieszkających w bardziej odludnych miejscach na świecie.

Nasze związki z Anglią są nadal bardzo silne i wielu z nas uczestniczy w Dorocznej Krajowej Konferencji w Londynie w listopadzie. Poza wysłuchaniem różnych mówców (i pogańskich zespołów) jest to doskonała okazja, by spotkać innych członków, oraz oczywiście by przyjrzeć się stoiskom sprzedawców.

Innym aspektem pracy wykonywanej przez FP jest przeciwdziałanie zniekształcaniu przez media naszych wierzeń. W Wielkiej Brytanii wiele zrobiono przeciw zniesławieniu. MFP przykłada wagę do działania jako forum, pomocne poganom w innych krajach w rozpraszaniu błędnych przekonań na temat pogaństwa. Możemy też sobie pomóc, zapewniając informację dotyczącą przypadków precedensowych w kontekście prawnym, na przykład jeśli chodzi o prawa człowieka. Możemy pomóc członkom, gromadząc razem zasoby i pomagając w nawiązaniu kontaktów.

Stając się członkiem, wspierasz pracę, którą wykonujemy dla szerszej społeczności pogańskiej, czy przeciwko zniesławieniu, czy wspierając pracę współpogan.

Pozdrawiam

Morgana

List pierwszego Krajowego Koordynatora w Polsce

Witam serdecznie.

Nazywam się Rawimir. Od 28 czerwca 2007 roku jestem Krajowym Koordynatorem Międzynarodowej Federacji Pogańskiej w Polsce.

Od tego też dnia istnieje w Polsce oddział Międzynarodowej Federacji Pogańskiej.

Polska społeczność pogańska, mimo, że niezbyt liczna, jest zróżnicowana. Przejawia się to nie tylko poprzez różne ścieżki, którymi podążają poganie, ale także poprzez uczestnictwo, mniej lub bardziej aktywne, w różnych forach, listach dyskusyjnych i grupach. Wielu z nas zresztą aktywnie uczestnicy w kilku forach równocześnie.

Tak jak przynależność konkretnych osób do określonych forów internetowych czy list dyskusyjnych nie determinuje konkretnej ścieżki, tak też przynależność do Federacji Pogańskiej również nie narzuca w żaden sposób ścieżki uznawanej przez poszczególne osoby za własną.

Po co zatem Federacja Pogańska, skoro polska społeczność pogańska w naturalny sposób grupuje się wokół miejsc w cyberprzestrzeni oraz siłą rzeczy w przestrzeni realnej?

Dla mnie odpowiedź jest prosta. Dla poczucia, że nie jesteśmy sami. Dla poczucia, że na świecie jest wiele osób podobnie czujących i podobnie myślących. Wreszcie z powodów pragmatycznych. Skoro w Polsce istnieje grupa osób określająca się mianem pogan, bądź neopogan, a także skoro takie grupy istnieją w całej Europie i na całym świecie, to dobrze jest móc się kontaktować, nawiązywać przyjaźnie, poznawać nawzajem siebie i swoje ścieżki. A także, co nie bez znaczenia, dzielić się doświadczeniami w zakresie organizacji życia społeczności pogańskiej oraz układania sobie relacji ze społecznością niepogańską. Są kraje, gdzie takie wzorce wypracowywane są skutecznie od wielu lat.

Do tej pory wielu z nas poszukiwało kontaktów z poganami za granica na własna rękę. Oczywiście można tak czynić nadal. Jednak uważamy, że i na tym polu Federacja Pogańska może pomóc swoim członkom. Czasem barierą jest po prostu nieśmiałość, czasem słabsza znajomość języka, a czasem powody natury finansowej. Uważamy, że animując w pewnym sensie życie społeczności pogańskiej poprzez zapraszanie gości reprezentujących różne nurty pogaństwa, możemy ułatwić nawiązywanie kontaktów ponad granicami państw.

Korzystając z zaplecza, jakie daje przynależność do organizacji zrzeszającej ok. 40 tysięcy osób na całym świecie, jest to o wiele łatwiejsze.

Zatem cele jakie sobie stawiamy są tożsame z celami całej Federacji Pogańskiej, a to, co nas różni, to fakt, że cele te chcemy realizować w naszym kraju na rzecz społeczności polskich pogan.

Serdecznie zapraszam do współpracy.

rawimir

Przesłanie Tin i Kota, Krajowych Kordynatorów PFI w Polsce

Serdecznie witamy.

Nazywamy się Katarzyna Łabędzka (Tin) i Paweł Chełmiński (Kot). W dniu 21 lutego 2010 roku zostaliśmy wspólnie mianowani na Krajowych Koordynatorów PFI Polska.

Dzieląc ze sobą odpowiedzialność za kontynuowanie pracy naszego poprzednika, Rawimira, postanowiliśmy solidarnie współpracować na rzecz rozwoju Federacji, której istnienie nie tylko okazuje się być potrzebne, ale i owocne.

W ciągu pierwszych dwóch lat działalności PFI w Polsce udało się wyraźnie przyczynić do integracji i uwidocznienia naszego środowiska pogańskiego. Nawiązano wiele kontaktów, założono liczne grupy obrzędowe i dyskusyjne, zainspirowano i udzielono wsparcia ciekawym pomysłom pogan. Teraz nadszedł czas na kolejny krok – objęcie tej aktywności w formalniejsze ramy, przygotowanie się do szerszych inicjatyw społecznych i promocję różnych form polskiego pogaństwa.

Poczynimy wszelkie wysiłki, aby zapewnić efektywne i zgodne koordynowanie pracami PFI Polska na rzecz jej członków i pozytywnego pogaństwa, co znajdzie wyraz w naszych obowiązkach: Tin będzie wiodącym Koordynatorem z kompetencjami międzynarodowymi, Kot zaś zagwarantuje płynność działań wewnętrznych.

PFI Polska istnieje dla pogan, którzy chcą stać się częścią aktywnej międzynarodowej i lokalnej wspólnoty. Wszystkich, którzy podjęli się wewnętrznego wyzwania, jakim w istocie jest pogaństwo, zapraszamy do pokojowego budowania widocznej społeczności.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Tin i Kot